A munkavédelmi törvény

(1993. évi XCIII. törvény)

A törvény alkalmazásában a munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények rendszere.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés általános követelményeinek és feltételeinek megvalósításáért a munkáltató felelős, melyen belül a munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények megtartásával kell, hogy történjen.

A munkavégzéshez szükséges munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt és anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

Jogszabályi kereteken belül a munkáltató feladata meghatározni az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkvégzés megvalósításának módjait. Ezek összefoglalását célszerűen munkvédelmi szabályzatban ajánlatos megtenni. A szabályzat formai követelményeire vonatkozóan nincs előírás, tartalmi elemeinek azonban összhangban kell lennie a munkavédelmi törvény, illetve annak kiegészítő rendeleteinek, továbbá kapcsolódó szabványainak alaprendelkezéseivel.

Munkavédelmi szabályzat tartalma

A munkavédelmi szabályzat egyes szabályozási köreinek kidolgozása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, melyek ellátását csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. A munkáltató köteles ezen tevékenységek elvégzésére fent említett szakképesítéssel rendelkező személyt igénybe venni, aki lehet kijelölt (foglalkoztatott) szakember, vagy a természetes személy munkáltató is.

Főbb tartalmi elemei:

 • Munkavédelmi szabályzat hatálya (tárgyi, területi, személyi, időbeli);
 • Munkáltató és munkavállalók munkavédelmi feladatai
 • Munkavédelmi ügyrend;
 • Biztonságos munkavégzés személyi- és tárgyi feltételei;
 • Munkavédelmi oktatás rendje, eljárás szabályai;
 • Munkaköri, szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok rendje;
 • Veszélyek és veszélyforrások, védekezés módjai;
 • Egyéni védőeszköz juttatás rendje;
 • Elsősegélynyújtás;
 • Munkavédelmi eljárások rendje;
 • Munkavédelmi érdekképviselet;
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása.