Kockázatértékelés készítése

A munkavédelmi törvény szabályozása alapján, a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, melyben minőségileg, illetve mennyiségileg értékelnie kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat - különösen a munkahelyek kialakítására, az alkalmazott munkaeszközökre, a veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére vonatkozóan.

Kockázatértékelés során szükséges azonosítani a várható veszélyeket, a a veszélyeztetettek körét, és a veszély jellege szerinti veszélyeztetettség mértékét.

Értékelés során az egyes kóroki tényezők (pl. veszélyes anyagok/keverékek, zajexpozíció, biológiai tényezők, stb.) hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban meghatározott szempontokat is figyelembe kell venni. 

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági- és munkaegészségügyi szaktevékenységhez kötött tevékenység.

A kockázat értékelését, kezelését és a megelőző intézkedések meghatározását a munkáltató tevékenységének megkezdése előtt, azt követően pedig indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Indokolt esetnek kell tekinteni:

 • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve ezek hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabalesetet, foglálkozási megbetegedést vagy fokozott expozíciós esetet;

 • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeként a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak;

 • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

 Kockázatértékelés tartalmi elemei:

 • kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya;

 • veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása, érintettek száma;

 • kockázatot súlyosbító tényezők;

 • kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése, 

 • annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;

 • szükséges megelőző intézkedések a határidő és a felelősök megjelölésével;

 • előző kockázatértékelés időpontja;

 • következő kockázatértékelés elkészítésének tervezett időpontja.

 

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig köteles megőrizni.