A munkáltatónak munkabalesetet, foglalkozási megbetegedést, fokozott expozíciós eseteket be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. Munkavállalónak kötelessége az ilyen eseteket munkáltatójának vagy közvetlen vezetőjének azonnal jelezni.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkabalesetnek az a baleset, mely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Azt a balesetet, amely munkavédelmi szempontból nem minősül munkabalesetnek, üzemi balesetnek nevezzük. Ez a társadalombiztosítási fogalom olyan balesetet jelöl, amely a biztosítottat (sérültet) a foglalkozása körében végezett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri. Üzemi balesetről beszélünk akkor is, ha a biztosítottat közcélú munka végzése közben, valamint egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során érte.

Úti üzemi balesetnek minősül a munkába menet vagy onnan a munkavállaló lakására (szállására) menet közben elszenvedett baleset.

A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, a kivizsgálás eredményét pedig munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzíteni. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell,  eredményét pedig nyilvántartásba kell venni. Súlyos munkabaleset bekövetkezéséről értesíteni kell a területileg illetékes munkavédelmi hatóságot.

Munkabaleset nyilvántartása során rögzíteni kell:

  •  sérült munkakörét és személyes adatait
  •  a sérülés helyét, idejét, jellegét
  •  a sérült ellátására tett intézkedéseket
  •  annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkavégzést.

A munkabalesetek kivizsgálása során a kivizsgálás megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (tanúmeghallgatási jegyzőkönyv, helszínrajz, fénykép), hogy az alkalmas legyen a munkabaleset  okainak felderítésére és a tényállás tisztázására.