Tűzvédelmi szabályzat készítés

Kötelező tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) szerint:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint:

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult

Tűzvédelmi szabályzat tartalmának ismertetése

Tűzvédelmi szabályzat készítés

Minden vállalkozásnál, melynél az összlétszám eléri az öt főt, Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni, az alábbiak betartásával:

 • A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni.
 • A Tűzvédelmi Szabályzat oktatásának megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.
 • A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

 

Tűzvédelmi szabályzat törvényi háttere

A belügyminiszter 10/2011. (III. 28.) BM rendelete alapján a Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 • a tevékenység helyszínét képezõ és 50 fõnél nagyobb befogadóképességû helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékû módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 • az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelõ helyiséghasználat módját és felelõsét.