Kiürítési terv

A kiürítési tervben már az engedélyezési eljárás során rögzítik a kiürítési útvonalakat és a kiürítést segítő berendezéseket (irányfények, vészkijáratok stb.). Az elmúlt időszak néhány sajnálatos eseménye miatt a hatóságok különös figyelmet fordítanak a létesítmények kiürítési számítással meghatározott maximális befogadóképességének dokumentálására és betartására.

Kiürítés törvényi háttere

A belügyminiszter 10/2011. (III. 28.) BM rendelete alapján:

(1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki: [A Szabályzatnak tartalmaznia kell:]

i) a tevékenység helyszínét képező és 50 fõnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelõ helyiséghasználat módját és felelősét.

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:]

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; 

Kiürítési számítás

Az épületek kiürítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (XI. 6.) BM rendelet (OTSZ) 5. rész XXVIII. fejezete tartalmazza.

A jelenleg alkalmazott kiürítés számítás alapja egy több évtizedes múltra visszatekintő tapasztalati úton megalkotott egyszerű matematikai képlettel elvégezhető művelet, amellyel a rendelkezésre álló adatok (pl.: benn tartózkodó személyek száma, távolságok, stb.) alapján megmondható, hogy az épületben tartózkodó személyek veszély esetén a jogszabály által megállapított normaidőn belül képesek-e elhagyni az épületet. Az épületek létesítésekor benyújtott dokumentáció kötelező tartalmi eleme a tűzvédelmi tervfejezet, melyben többek közt igazolni kell az épület kiürítésének megfelelőségét is. Az eljárások során a tűzoltóság mindig kiemelt figyelmet fordít ezen követelmények vizsgálatára.

Kiürítési idő

A kiürítés számítás során vizsgálni kell az épület tűzzel szembeni ellenálló képességét, az abban folytatott tevékenység tűzveszélyességét, valamint az épület rendeltetését és ezek alapján határozható meg, hogy az épületben tartózkodók részére mekkora időtartam áll rendelkezésre annak biztonságos elhagyására.

Kiürítési rajz

Fontos, hogy a kiürítési számítás helyességének tűzoltósági, hatósági ellenőrzését is egyszerűsítheti egy ilyen rajzos melléklettel kiegészített tervdokumentáció.